สินเชื่อ

ออมสิน GSB-Bank เปิดลงทะเบียนกู้ยืม 300,000 ลงก่อน ได้ก่อน

“ธนาคารออมสิน” ออกโครงการ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” เพื่อให้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพวงเงินให้กู้ยืมสูงสุด 300,000 บาท ต่อราย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • เป็ยบุคคลที่มีสัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานที่ประกอบการ ที่แน่นอน
  • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
  • เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ รายย่อย ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

2. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

3. ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ
จำนวนเงินให้กู้ยืม

1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย ตัดผม กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้  ให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาท

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กู้ไม่เกิน 100,000 บาท

4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ ให้กู้ไม่เกิน 100,000 บาท

5. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ ให้กู้ไม่เกิน 300,000 บาท

ระยะเวลาการชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงิน 6 งวดแรก
หลักประกันในการขอกู้เงิน

  • กู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน Clean Loan
  • กู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน บุคคลค้ำประกัน จะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

เอกสารการขอกู้

ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถรับจ้างขนส่งสินค้า

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการ ร้านค้าแฟรนไชส์

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)
4. เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์
5. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ระยะเวลาโครงการ

ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน จะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

error: Content is protected !!