สินเชื่อ

ออมสิน “สินเชื่อแก้หนี้” ให้ยืม 5 หมื่นบาท ทุกอาชีพไม่ใช้คนค้ำ

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ถูกกฏหมายจากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่มีชื่อว่า “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้วงเงินกู้ยืมรายละ 50,000 บาท เพื่อนำไปแก้หนี้นอกระบบ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” เป็นสินเชื่อเงินกู้ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เดือดร้อน สามารถกู้เงินได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
วงเงินให้กู้ยืม

-ทางธนาคารให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ Flat Rate ร้อยละ 1 ต่อเดือน เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

-ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อ 1 สัญญา

ระยะเวลา ในการชำระคืน

-ไม่เกิน 5 ปี
คุณสมบัติผู้ขอเงินกู้

-เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ และมีรายได้
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้ และระยะเวลาชำระเงินกู้ จะต้องไม่เกิน 65 ปี
-มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ ติดต่อได้
-เป็นผู้ที่ลงทะเบียน หนี้นอกระบบ (นร.1) ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ ในวันที่ขอกู้เงินจากทางธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

-ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกัน ในการขอเงินกู้
เอกสารการขอกู้

-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และของผู้ค้ำประกัน
-เอกสารแสดงรายได้การประกอบอาชีพ และสมุดบัญชีเงินฝาก หรือสลิปเงินเดือน (หากมี)
-เอกสารรายรับ และรายจ่าย (หากมี)
-รูปถ่ายสถานที่ในการประกอบอาชีพของผู้ขอกู้เงิน
-ในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน ให้นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันแนบมาด้วย

ที่มา ธนาคารออมสิน

error: Content is protected !!