สินเชื่อ

สินเชื่อ ธ.ก.ส.”Smart Farmer”เพื่อคนรักเกษตร ให้กู้ยืมสูงสุด 2 ล้าน สามารถใช้ บสย.ค้ำได้

ถ้าหากพูดถึงสินเชื่อเงินให้กู้ยืม หรือสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารต่างๆแล้ว สินเชื่อแต่ละธนาคารที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ มักจะมีสินเชื่อออกแบบมาใหม่ตลอดเวลา เพื่อที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไป วันนี้จะมาพูดถึงสินเชื่อของธนาคารธ.ก.ส. คือ สินเชื่อ Smart Farmer ไปดูรายละเอียดที่ด้านล่างกันเลย
วงเงินให้กู้ยืมสินเชื่อ Smart Farmer

-ให้กู้ได้สูงสุด 2 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
-เป็นเกษตรกร ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือได้รับฝึกอบรมการเกษตรมาพอสมควร
-มีที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพเกษตรในท้องใกล้ที่ดำเนินงานสาขา ซึ่งขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
-เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดผลิตผล ทางการเกษตร เพื่อขายในปีหนึ่งเป็นมูลค่าพอสมควร
-เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ขยันในการประกอบอาชีพ มีความประหยัดมัธยัสถ์
-ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว

เอกสารการขอสินเชื่อ

-สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้เงิน
-บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอกู้เงิน
-ใบทะเบียนสมรส ( กรณีที่สมรสแล้ว)
-หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตน และคู่สมรส
วัตถุประสงค์สินเชื่อ Smart Farmer

ให้กู้เพื่อการทำเกษตรกรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อใช้ในการพัฒนาผลผลิต ให้กู้ยืมได้สูงสุด 2 ล้านบาท และคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ MRR (เทียบเท่าดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี) สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน Smart Farmer Credit Score ระดับ 70 คะแนน ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจ

สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2565 ที่ ธนาคาร ธกส. ทั่วประเทศ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 555 0555

error: Content is protected !!