สินเชื่อ

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้ยืม 200,000 บาท อนุมัติทุกอาชีพ

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารออมสิน ในชื่อ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้กู้ยืมเงิน 50,000 – 200,000 บาท ขอเงินกู้ 50,000 ผ่อนได้นาน 36 งวด จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้ที่มีรายได้ประจำ ก็สามารถขอเงินกู้ได้ กู้เงินกับธนาคาร ถูกกฎหมายแน่นอน ไม่ต้องไปปวดหัวกับหนี้นอกระบบให้เสัยเวลา ปลอดภัยแน่นอน กู้ผ่านรับเงินเข้าบัญชีทันที รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว ผู้ที่สนใจไปดูกันเลย
จุดเด่นสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

ให้กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ที่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ หรือกู้เงินเพื่อชำระหนี้สิน อื่นๆ

จำนวนเงินให้กู้ยืม

ธนาคารออมสิน ให้กู้เงินตามความจำเป็น และความสามารถชำระคืน ได้ไม่เกิน รายละ 200,000 บาท กู้ได้ขั้นต่ำ 50,000 บาท เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือ ตามสัญญาเดิมทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ขอกู้ครั้งนี้ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยในกรณีที่ผิดนัด ไม่มีการชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-กู้เงิน 50,000 บาท  ชำระคืนภายใน 36 งวด
-กู้เงิน 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 60 งวด)
-กู้เงิน 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 96 งวด

วิธีคำนวณการชำระเงินคืน

-ชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน
-การคำนวณชำระหนี้ แบบอัตราดอกเบี้ย คงที่ Flat Rate
คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระเงินกู้ จะต้องไม่เกิน 60 ปี
-เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ ที่มีรายได้น้อย
-ในกรณีที่กู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป บริษัทเอกชน มีอายุงาน 2 ปี ขึ้นไป
-มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
-เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอเงินกู้
-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือกรรมการ ธนาคารออมสิน

ข้อมูลและที่มา ธนาคารออมสิน

error: Content is protected !!