สินเชื่อ

“สินเชื่อ”ธ.ออมสิน กู้ง่ายๆ 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกันผ่าน Mymo ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กู้เงินฉุกเฉินถูกกฏหมาย จากทางธนาคารออมสิน ในชื่อ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19” ปล่อยให้กู้ยืมเงินได้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันการขอสินเชื่อ

สินเชื่อสู้ภัยโควิด เป็น สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ออกแบบมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สามารถขอกู้ได้ง่าย สะดวกผ่านแอป Mymo เท่านั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิการขอสินเชื่อ จะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อเท่านั้น เปิดช่วยเหลือทุกอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ก็ยื่นกู้เงิขอได้
จุดเด่น

ปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรกแล้ว ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย ธนาคารจะกำหนดระยะเวลาในการปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเพิ่มได้ ตามความเหมาะสมของผู้กู้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน 3 ปี ใครที่สนใจอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ด้านล่างได้เลย

วงเงินให้กู้ยืม

-ให้กู้ได้ไม่เกิน รายละ 10,000 บาท

ระยะเวลาการสินเชื่อ

-วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาชำระเงินกู้ จะต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเมื่อรวมอายุผู้กู้ และระยะเวลาชำระเงินกู้ จะต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

-มีสัญชาติไทย

-มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

-เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

-จะต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้มีรายได้จากรัฐ / รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ
-มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้ และมี e-Mail จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญา หรือเอกสารต่างๆ

-ไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสิน

-ไม่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ Non-Performing Loan : NPLs

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-ชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี รวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกด้วย

ดอกเบี้ย

-คงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ แบบลดต้นลดดอก)

ขอบคุณที่มา ธนาคารออมสิน