สินเชื่อ

ลงทะเบียนกู้ยืมเงิน 300,000 ธ.ออมสิน GSB ลงก่อนได้ก่อน

วัตถุประสงค์ในการออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สร้างงาน สร้างอาชีพ จากธนาคารออมสิน ให้กู้ยืมเงินไม่เกิน 300,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้น ในการประกอบอาชีพของทุกคน หรือช่วยเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อน ในการประกอบอาชีพ จากการได้รับผลกระทบของโรค COVID-19 ซึ่งจะต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ
จำนวนเงินให้กู้ยืม

ให้กู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท/ราย แยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

1.ผู้ที่ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ อาชีพเสริมสวย ให้วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
2.ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น จำหน่ายสินค้า online ดูแลผู้สูงอายุ การจัดดอกไม้ เป็นต้น ให้วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
3.ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถรับจ้างขนส่งสินค้า ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
4.ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
5.ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก-ส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ นวดแผนไทย สปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.99 ต่อปี Effective Rate ตลอดอายุสัญญา กู้เงิน
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ไม่เกิน 5 ปี รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

คุณสมบัติผู้กู้เงิน

-บุคคลธรรมดา ที่สัญชาติไทย

-มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

-มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการ ที่แน่นอน

-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร ของธนาคารออมสิน

เอกสารการกู้เงิน

1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง อาชีพเสริมสวย ตัดผม ใช้ 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร การผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ หรืออกชน ตามประเภทอาชีพ ฉบับจริง 4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (หากมี)
2. ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ การจัดดอกไม้ เป็นต้น ใช้ 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร การผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามอาชีพ ฉบับจริง 4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (หากมี)

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถรับจ้างขนส่งสินค้า ใช้ 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ ฉบับจริง 4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (หากมี)

4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ ใช้ 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. เอกสารรับรองจากแฟรนไชส์ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญามัดจำ หนังสือผ่านสิทธิ เป็นต้น 4. เอกสารการประมาณการ รายรับและรายจ่าย ของแฟรนไชส์ 5. รูปถ่ายสถานประกอบการ (หากมี)

5. ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก-ส่ง โชห่วย นวดแผนไทย ร้านสปา เป็นต้น ใช้ 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. บัญชีรายรับรายจ่าย Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน 4. ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ สถานที่ประกอบการ 5. รูปถ่ายสถานประกอบการ (หากมี)

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารออมสิน อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

ข้อมูลและที่มา ธนาคารออมสิน